Verblijf van meer dan 3 maanden

Meebrengen:

  • paspoort met (indien nodig) geldig visum of een identiteitskaart;
  • geboorteakte;
  • indien gehuwd huwelijksakte; indien nadien gescheiden ook de echtscheidingsakte; in geval van overlijden van de echtgeno(o)t(e) de overlijdensakte.

Documenten in een vreemde taal dienen vertaald te worden door een beëdigd vertaler (van België) tenzij ze afgeleverd zijn op internationaal model.  De handtekening van de vertaler moet gelegaliseerd zijn op de rechtbank van eerste aanleg.  De documenten moeten voldoende gelegaliseerd te zijn.  Voor sommige landen geldt een volledige legalisatie, voor anderen is een apostille voldoende. (link naar www.diplomatie.belgium.be/nl) op legalisatie onder de rubriek diensten)

Bij elke inschrijving gebeurt er eerst een controle op het adres.  Bij een positief verslag zal de inschrijving volgen.

Werknemers

Als EU-onderdaan kan je een verblijfsvergunning bekomen op voorlegging van een werkgeversattest.  
Als niet-EU-onderdaan moet je in sommige gevallen in het bezit zijn van een arbeidskaart.

Gezinsleden

Echtgenoten of gelijkgeschakelde partners, kinderen en ouders kunnen zich onder bepaalde voorwaarden bij hun Belgisch gezinslid of bij de in België gevestigde vreemdeling herenigen.

Zelfstandigen

Als EU-onderdaan moet je een bewijs van aansluiting bij een sociale kas, dienstig voor inschrijving in het vreemdelingenregister, en een volledig uittreksel uit de kruispuntbank voor ondernemingen voorleggen.
Als niet-EU- onderdaan moet je een beroepskaart en een geldig paspoort met een machtiging tot voorlopig verblijf – visum type D- voor de duur van de beroepskaart voorleggen.

Studenten

Wil je als student ingeschreven worden dan dien je volgende bijkomende documenten voor te leggen:

  • studiegetuigschrift;
  • bewijs van voldoende bestaansmiddelen, studiebeurs of een tenlasteneming;
  • voor studenten uit de Europese Unie: bewijs van ziekteverzekering.

Duurzame relatie

Zowel als EU-onderdaan als niet-EU-onderdaan kan je je op basis van een duurzame relatie in België vestigen bij je Belgische of je in België gevestigde vreemde partner.
Indien je aan de binnenkomstvoorwaarden voldoet moet je binnen de 3 maanden een aantal documenten voorleggen.

Na akkoord van de dienst vreemdelingenzaken word je ingeschreven in het vreemdelingenregister. Binnen de 6 maanden moet je een notarieel samenlevingscontract voorleggen of een verklaring van wettelijke samenwoonst alsook de bewijzen van de duurzame relatie.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst bevolking. 

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info