Bij volmacht stemmen

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om je stem uit te brengen. In dat geval kan je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

In welke gevallen ?

 1. Wegens ziekte of gebrekkigheid
  Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest.
 2. Om beroeps- of dienstredenen
  Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door jouw werkgever.
 3. Om studieredenen
  Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar je les volgt.
 4. Omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie
  Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van jouw woonplaats (of zijn afgevaardigde),  na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien je een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer  bij de burgemeester.
 5. Omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging. Document ter staving nodig.

Wie kan men aanwijzen ?

Je kan een volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben.  Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar je als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.

Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.) 

Wat moet je als volmachtgever doen?

Als volmachtgever moet je vooreerst het volmachtformulier invullen. Het volmachtformulier vind je op onze site (downloads), op de site www.verkiezingen.fgov.beof kan je gratis afhalen bij onze dienst bevolking. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd. In alle gevallen kan je deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval je op vakantie vertrekt, moet je deze volmacht minstens 1 dag op voorhand geven.  

Wat moet de volmachtdrager doen ?

De volmachtdrager moet voor jou gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken, moet hij volgende documenten bij zich hebben :

 • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
 • het bijbehorend attest;
 • zijn eigen oproepingsbrief;
 • zijn eigen identiteitskaart.

Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij ook beschikt over jouw oproep om te weten naar welk stembureau hij moet gaan.  

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info