Openbaar onderzoek vestiging van een tijdelijke werkzone in de Voortstraat

BERICHT AAN DE BEVOLKING

Vestiging van een tijdelijke werkzone in de Voortstraat

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 20 maart 1991 (B.S. dd. 18 mei 1991) houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging door de NV Aquafin voornoemd de aanvraag om een ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut werd ingediend voor de realisatie van het project “Sanering Voortbeek”.
Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst patrimonium gedurende de periode van 4 april 2016 tot en met 5 mei 2016.

De personen die menen bezwaar of opmerkingen te kunnen doen gelden tegen dit raadsbesluit, worden verzocht deze schriftelijk toe te sturen aan het college van burgemeester en schepenen der gemeente Heusden-Zolder, uiterlijk op 5 mei 2016.