Openbaar onderzoek rooilijnplan Reitveld

BERICHT AAN DE BEVOLKING

Reitveld:  voorlopige goedkeuring rooilijnplan en afschaffing buurtweg nr. 144

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 30 maart 2017 zijn voorlopige goedkeuring heeft gehecht aan het rooilijnplan van het Reitveld, afschaffing buurtweg nr. 144.

Het dossier ligt ter inzage in de burelen van de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS gedurende de periode van 24 april 2017 tot en met 23 mei 2017.

De personen die menen bezwaar of opmerkingen te kunnen doen gelden tegen dit raadsbesluit, worden verzocht deze schriftelijk en aangetekend toe te sturen aan het college van burgemeester en schepenen der gemeente Heusden-Zolder, uiterlijk op 23 mei 2017.