Gemeentelijke advieraad voor natuur en milieu

De raad adviseert over natuurbehoud en -bescherming en over alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, aanwijzen en bestrijden van milieuverontreiniging en -hinder. De raad verleent in elk geval advies over de gemeentelijke milieubeleidsnota en over de gemeentelijke natuurontwikkeling.

De door de adviesraad uitgebrachte adviezen worden door het secretariaat overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen evenals aan de fractieleiders van de verschillende politieke partijen.

De schepen van leefmilieu brengt de adviesraad op de hoogte van het gevolg dat aan het door deze raad uitgebrachte advies werd gegeven. Indien een advies van de GAMN niet wordt gevolgd moet het college van burgemeester en schepenen motiveren waarom dit advies niet werd gevolgd (motivatieplicht).

Vergadering

Maandelijks (de 4de woensdag van de maand uitgezonderd juli en augustus) komt de adviesraad samen.

Overzicht